De Warande

Algemene voorwaarden

De Warande BVBA.                                                                                        Maatschappelijke zetel: Waversesteenweg 114, 3360 BIERBEEK.

 

1. De bestellingen zijn niet voor verbreking vatbaar.

2. Eventuele aanvullingen of wijzigingen na de bestelling dienen op een afzonderlijk bij te voegen aanvullings- of wijzigingsbon te worden vermeld en door de verantwoordelijke van de firma goedgekeurd.

3. De Warande Bvba belooft een stipte naleving van de tussen partijen overeengekomen leveringstermijn.Deze overeengekomen termijn is evenwel een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, zodat ter zake geen enkele schadevergoeding kan worden gevorderd door de koper. Indien de levering niet kan plaatsvinden binnen de overeengekomen leveringstermijn  door weigering, fout of daad van de koper, heeft De Warande Bvba het recht om ofwel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen, ofwel de overeenkomst van rechtswege als ontbonden te beschouwen en vrij te beschikken over de bestelde goederen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

4. Het niet betalen van het overeengekomen voorschot doet de overeenkomst niet eindigen.  Voorschotten worden in principe niet terugbetaald.

5. De prijzen exclusief BTW blijven na de bestelling ongewijzigd. Indien de BTW-aanslagvoet wijzigt voor de leveringsdatum wordt de nieuwe aanslagvoet berekend zonder voorafgaande kennisgeving aan de koper.

6. Indien de bestelde goederen op verzoek van de koper langer moeten opgeslagen worden dan de leveringstermijn, dient er op dat ogenblik een voorschot van 2/3 deel van de koopprijs worden betaald, ten einde de oorspronkelijke koopprijs te kunnen behouden gedurende 1 jaar te rekenen vanaf de besteldatum.

7. Onze facturen zijn contant te betalen bij levering van de goederen of de afhaling ervan.  Bij niet betaling geschiedt geen levering. Voor een 2de levering zal € 150 excl.btw worden aangerekend.  Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag zal, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling nodig is, een interest aangerekend worden van één procent per begonnen maand.  Ten titel van  schadevergoeding zal een bedrag van 10 % van het factuurbedrag worden aangerekend, met een absoluut minimum van € 125 per factuur.

8. Bij elke bestelling van een keuken ontvangt de koper een offerte en een plan die deel uitmaakt van de bestelling.  Dit plan is opgemaakt op basis van de afmetingen medegedeeld door de koper, voor welke De Warande Bvba geen aansprakelijkheid draagt.  Het ondertekenen van de bestelbon houdt in dat de koper de voorgestelde opstelling heeft aanvaard.  Alle bijkomende werken die door de koper worden gevraagd zullen afzonderlijk en bijkomend worden verrekend.  Deze bijkomende werken worden op een aanvullingsbon aangeduid en door de koper getekend.  Eventuele wijzigingen doorgevoerd door De Warande Bvba na ondertekening van de offerte worden op een wijzigingsbon genoteerd en dient goedgekeurd te worden door de koper binnen 3 werkdagen na toezending.  Niet tijdig terugzenden wordt als aanvaard beschouwd.

9. Na de definitieve opmeting door De Warande Bvba van de keuken ontvangt de koper een orderbevestiging of een grondplan van de bestelling.  Een duplicaat van de orderbevestiging, dient goedgekeurd door de koper teruggestuurd te worden aan De Warande Bvba binnen 3 werkdagen.  Niet tijdig terugzenden wordt als aanvaard beschouwd.

10. Bij elke levering en/of plaatsing hoort een plaatsingsformulier in drievoud.  Klachten over materiaal en/of plaatsing dienen voor het vertrek van de plaatser(s) op dat formulier te worden vermeld en door de koper en de plaatser(s) ondertekend.  De keuken  wordt verondersteld in goede staat afgeleverd en door de koper aanvaard te zijn indien de koper de installateur(s) heeft laten vertrekken zonder zijn bezwaren op het plaatsingsformulier te hebben vermeld of binnen de vijf dagen na plaatsing per aangetekend schrijven zijn opmerkingen kenbaar maakt.  Ten allen tijde dient een verantwoordelijke van de koper aanwezig te zijn.

11. De levering geschiedt franco tot en met het gelijkvloers ten huize van de koper.  Levering op verdiep is mogelijk mits voorafgaandelijk overleg met De Warande Bvba en bijkomend aanrekening meubellift.  De koper voorziet mogelijkheid tot parkeren van een grote bestelwagen en aanhangwagen in de onmiddellijke omgeving, op diens eigen kosten.

12. Plaatsing geschiedt bij of na levering en kan gespreid gaan over meerdere dagen of periode gebeuren, naar gelang het verloop van de werken, doch steeds in samenspraak met de koper.

13. Indien op het ogenblik van de plaatsing geen elektriciteit aanwezig is om de aansluiting van de door De Warande Bvba geleverde toestellen te maken, zullen deze niet aangesloten worden.  Voor nadien uit te voeren aansluitingen zullen verplaatsingskosten aangerekend worden.

14. Alle garanties, zowel op de keuken materialen als op elektrische apparaten vervallen wanneer de koper zelf bepaalde werken uitvoert of laat uitvoeren zonder toelating van de verkoper.

15. Wanneer toestellen ingebouwd worden die niet door de verkoper zijn geleverd, kan deze niet verantwoordelijk gesteld worden voor de goede werking ervan.  Het inbouwen van deze toestellen wordt afzonderlijk aangerekend middels aanvulling bestelbon.

16. Onze fabrieken geven u een contractuele waarborg van 5 jaar op ieder gebrek in materiaal, op voorwaarde dat het materiaal geen enkele wijziging heef ondergaan waarvoor zij niet expliciet hun toelating heeft verleend.  De bijgeleverde toestellen worden gewaarborgd volgens de geldende waarborgbepalingen van deze leveranciers.

17. De geleverde materialen blijven eigendom van De Warande Bvba, tot ze volledig werden betaald. De bewaring van deze materialen, alsook het gereedschap van de werklieden van onze firma, zowel voor, tijdens als na de plaatsing en/of incorporatie, gebeurt op kosten en risico van de koper.

18. De aanvaarding van de factuur zonder enige vorm van protest binnen de vijf dagen na de factuurdatum geldt als aanvaarding, niet alleen van de factuur als dusdanig.

19. Wanneer De Warande Bvba haar verplichtingen niet nakomt is de koper d.i. de natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

20. Enkel de rechtbanken van Leuven zijn bevoegd in geval van betwisting.

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketing activiteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is De Warande bvba Waversesteenweg, 114 te 3360 Bierbeek. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website www.dewarande.eu .
 

De Warande


Administratieve zetel & service

Waversesteenweg 114
3360 Opvelp
+32 16 73 40 94
service@dewarande.eu
info@dewarande.eu